Нові книги за вересень 2010

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Віднянський С. В., Мартинов А. Ю. Об'єднана Європа: Від мрії до реальності: Історичні нариси про батьків-засновників Європейського Союзу
Кравчинський С. М. Підземна Росія

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Історія України загалом
Грушевский М. С. Иллюстрированная история Украины
Грушевский М. С. Очерк истории украинского народа
Дорофєєва Н. В., Комаринська З. М. З історії грошей України
Енциклопедія історії України/ За ред. В. А. Смолія. - Т. 6: Ла-Мі
Історія українського війська (1917-1995)/ Упоряд. Я. Дашкевич
Науково-історичні читання, присвячені 140-річчю з дня народження М. С. Грушевського/ За ред. О. Яновського, В. Бойка
Словник-довідник з археології/ За ред. Н. О. Гаврилюка
Харітонов Д. Українські паперові гроші: 1917-2005: Каталог

Давня історія
Видейко М. Ю. Путешествие в Трипольский мир
Золото степу: Археологія України/ Авт.-упоряд. П. П. Толочко, В. Ю. Мурзін
Ильинская В. А. Скифы днепровского лесостепного Левобережья (Курганы Посулья)
Кадеев В. И. Херсонес Таврический: Быт и культура (1-3 вв. н. э.)
Кошелев И. Н. Памятники Трипольской культуры по данным магнитной разведки
Кучинко М., Кучинко З. Давні та середньовічні скарби Волині
Ларин В. В. Греческая колонизация Северного Причерноморья: Критический очерк отечественных теорий колонизаций
Мурзин В. Ю. Происхождение скифов: Основные этапы формирования скифского этноса
Мурзин В. Ю. Скифская архаика Северного Причерноморья
Туровский Е. Я. Ступко М. В. Монеты античных городов Крыма
Шонов И. В. Монеты Херсонеса Таврического: Каталог

Слов'яни і Київська Русь
Высоцкий С. А. Древнерусские надписи Софии Киевской 11-14 вв. - Вып. 1
Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия. - Т. 3: Восточные источники/ Сост. Т. М. Калинина, И. Г. Коновалова, В. Я. Петрухин
Каталог древне руские нательные кресты X-XIII вв.
Купчинський О. Акти та документи Галицько-Волинського князівства 13 - першої пол. 14 ст.: Дослідження, тексти
Сказания еврейских писателей о хазарах и Хазарском царстве/ Сост. А. Я. Гаркави. - Вып. 1
Срезневский И. Исследования о языческом богослужении древних славян
Фаминцын А. С. Божества древних славян
Хойновский И. А. Раскопки великокняжеского двора древнего града Киева, произведенные весной 1892 г.
Чачковський Л., Хмілевський Я. Княжий Галич (з мапами та ілюстраціями)

Польсько-литовська доба
Вирський Д. Річпосполитська історіографія України (ХVI -середина ХVII ст.). - Ч. 1
Вирський Д. Річпосполитська історіографія України (ХVI -середина ХVII ст.). - Ч. 2
Ісаєвич Я. Юрій Дрогобич
Любавский М. Литовско-русский сейм
Тітов Хв. Стара вища освіта в Київській Україні 16 - поч. 19 ст.
Ульяновський В. Митрополит київський Спиридон: Образ крізь епоху, епоха крізь образ

Український Гетьманат
Киев в 1684-85 гг. по описанию служилого иноземца Патрикия Гордона/ Сост. С. А. Ткерновский
Козацька шабля XVII-XVIII ст.Історико-зброєнавче дослідження
Маркевич А. И. Южная Русь при Екатерине ІІ
Панашенко В. В. Палеографія українського скоропису другої половини XVII ст.: На матеріалах Лівобережної України
Потрашков С. В. Харьковские полки: Три века истории
Путро А. И. Левобережная Украина в составе Российского государства во второй половине 18 в.
Ригельман А. Летописное повествование о Малой России, ее народе и козаках вообще
Стеллецкий Н. Странствующий украинский философ Григорий Саввич Сковорода
Стецюк К. І. Вплив повстання Степана Разіна на Україну
Стецюк К. І. Народні рухи на Лівобережній і Слобідській Україні в 50-70-х рр. 17 ст.
Топографическое описание Харьковского наместничества
Цапенко М. П. Архитектура Левобережной Украины XVII – XVIII веков
Эварницкий Д. И. Источники для истории запорожских козаков. - Т. 1
Эварницкий Д. И. Источники для истории запорожских козаков. - Т. 2

Українські землі у складі імперій
Грушевский М. С. Из польско-украинских отношений Галиции
Грушевский М. С. Освобождение России и украинский вопрос: Статьи и заметки
Драгоманов М. П. Собрание политических сочинений. - Т. 1
Іваненко О. А. Українсько-французькі зв'язки: Наука, освіта, мистецтво (кін. 18 - поч. 20 ст.)
Литвин М. Р., Науменко К. Є. Історія галицького стрілецтва
Лозинський М. Українське національне питання в творах Михайла Драгоманова
Матеріяли й замітки до історії національного відродження Галицької Руси в 1830 та 1840 рр./ Уклад. М. Тершаковець
Birkbeck W. J. Religious persecution in Galicia

Українська революція 1917-1921
Галичина й нові держави Європи
Книга погромов: Погромы на Украине, в Белоруссии и европейской части России в период Гражданской войны: 1918-1922 гг.: Сб. док-тов
Корпус січових стрільців: Воєнно-історичний нарис/ За ред. О. Бабія, В. Зарицького, Д. Герчанівського, Б. Білинського
Матяш І. Б., Мушка Ю. Ю. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині: Історія, спогади, архівні документи
Слащев-Крымский Я. А. Требую суда общества и гласности: Оборона и сдача Крыма: Мемуары и документы
Соборність як чинник українського державотворення (до 90-річчя Акту злуки)/ За ред. Р. Я. Пирога
Устименко В. М. Етнонаціональна політика як фактор державотворення в Україні (1917-1920 рр.)

Українська еміграція
Кириленко О. Українці в Америці
Рік праці Українського громадського комітету в ЧСР
Січинський М. Народна справа в Америці

Україна між двома світовими війнами
Вакулишин С. Голодова катастрофа в Києві
Кульчицкий С. В. Почему он нас уничтожал?: Сталин и украинский голодомор
Левинський В. Єдина неділима совітська Росія?
Національна книга пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 рр. в Україні: Київська область/ За ред. Гая А. І.
Національна книга пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 рр. в Україні: Полтавська область/ Упоряд. О. Білоусько, Ю. Варченко, В. Мокляк
Національна книга пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 рр. в Україні: Чернігівська область/ За ред. В. М. Хоменка
Рубльов О. С. Західноукраїнська інтелігенція у загальнонаціональних політичних та культурних процесах (1914-1939)

Україна у Другій світовій війні
65-та річниця проголошення Акту відновлення Української Держави 30 червня 1941 р.: Зб. мат-лів і док-тів/ Уклад. О. Романишин
Дубина К. Злодеяния немцев в Киеве
Заворотнов С. В. Харьковская Катынь

Радянська Україна 1945-1991
Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація?
Ліквідація УГКЦ (1939-1946): Док-ти радянських органів державної безпеки/ За ред. С. Кокіна, В. Сергійчука. - Т. 1
Ліквідація УГКЦ (1939-1946): Док-ти радянських органів державної безпеки/ За ред. С. Кокіна, В. Сергійчука. - Т. 2

Незалежна Україна
Орієнтири виборця 2004: Довідник
Права людини в Україні - 2004: Доповідь правозахисних організацій/ За ред. Є. Захарова, І. Рапп, В. Яворського

ФІЛОСОФІЯ
Барт Р. Фрагменти мови закоханого
Янарас Х. Нерозривна філософія: Нариси вступу до філософії

ЛІТЕРАТУРА
Гауптман Г. Ткачі: Драма з сорокових років
Гете Й. В. Прометей
Гоголь М. Тарас Бульба
Гюго В. Собор Паризької Богоматері
Казки одного села/ Запис текстів П. В. Лінтура; Упоряд. Ю. Д. Туряниці
Кониський-Перебендя О. Я. Твори. - Т. 1: Оповідання
Кониський-Перебендя О. Я. Твори. - Т. 4: Оповідання
Костомаров Н. И. Сорок лет: Малороссийская легенда
Костомаров Н. И. Сын: Рассказ из времен 17 века
Кримський А. Повістки і ескізи з українського життя
Томашівський С. Маруся Богуславка в українській літературі
Франко Т. Нарис історії римської літератури
Battaglia G. Taras Szewczenko: Zycie i pisma jego
Pysma Tymka Padurry

МОВОЗНАВСТВО
Доманіцький В. Словарик: Пояснення чужих та не дуже зрозумілих слів
Сербенська О., Білоус М. Екологія українського слова: Практичний словник-довідник
Українсько-китайський словник
Фразеологічний словник української мови/ За ред. Л. С. Паламарчука
Шелухин С. Значення рідної мови для народності й творчості

ПОЛІТИКА І СУСПІЛЬСТВО

Політологія

Бебик В. М. Політологія для політика і громадянина
Парламентський контроль за сферою безпеки: Принципи, механізми і практичні аспекти/ За ред. Ф. Флурі, А. Б. Йонсона
Пірен М. І. Публічна політична діяльність
Правий екстремізм і толерантність: З досвіду України та Німеччини

Соціологія
Грушевський М. С. Початки громадянства (генетична соціологія)
Демографічні чинники бідності/ За ред. Е. М. Лібанової
Як провести соціологічне дослідження: Методичні рекомендації/ За ред. О. М. Балакірєвої, О. О. Яременка

Право
Дахно І. І. Міжнародне приватне право
Імплементація та застосування гаазької конвенції 1993 року про міждержавне усиновлення: Посібник з належної практики/ ОБСЄ
Коваль О. Я., Тарасенко Л. Л., Яцків Т. Г. Реформування пільг і привілеїв в Україні - наближення до європейських стандартів
Кримінальне право України: Загальна частина/ За ред. М. Бажанова, В. Сташиса, В. Тація
Мужикова Н. М., Пузирний В. Ф., Семиног Л. А. Адаптація соціальної політики та трудового законодавства України до стандартів ЄС
Трудове право України/ За ред. П. Д. Пилипенка

Українська політика і суспільство
Виборча школа: Порадник для тренера/ Уклад. О. Процак, О. Коцюмбас, А. Дуткевич, А. Гнида
Гендерні стереотипи та ставлення громадськості до гендерних проблем в українському суспільстві/ За ред. Ю. І. Саєнка
Жінки в політиці: Міжнародний досвід для України/ За ред. Я. Свердлюк, С. Оксамитної
Калагін Ю. А. Військова служба за контрактом: Соціальний вимір
Моніторинг незаконного насильства в органах внутрішніх справ України/ За ред. Д. О. Кобзина
На шляху до Європи: Український досвід єврорегіонів/ За ред. С. Максименка, І. Студеннікова
Освіта для демократичного громадянства/ За ред. Е. Хаддлестона
Сверстюк Є. О. Правда полинова
Український соціум/ За ред. В. С. Крисаченка

Міжнародна політика
Бараш Ю., Їжак О., Мерніков Г. Європейський нейтралітет і невизначеність України
Білоус О., Доцяк І., Климончук В. Євроатлантична інтеграція України: Проблеми та перспективи
Прокопенко Л., Рудік О., Шумляєва І. Розвиток регіонального співробітництва України в контексті європейської інтеграції
Molchanov M. A. Political culture and national identity in russian-ukrainian relations

ЕТНОГРАФІЯ
Булашев Г. Український народ у свїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях
Войтович Л. В. Формування кримськотатарського народу: Вступ до етногенезу
Литература украинского фольклора: 1777-1900: Опыт библиографического указателя/ Сост. Б. Д. Гринченко
Народне мистецтво: Україна/ Авт.-упоряд. П. Г. Юрченко
Сумцов Н. Ф. Очерки народного быта: Из этнографической экскурсии 1901 г. по Ахтырскому уезду Харьковской губернии
Українське народознавство/ За ред. С. П. Павлюка

РЕЛІГІЯ І МІФОЛОГІЯ
Игумения Серафима. История Киево-Печерской лавры. - Кн. 1: ХІ - 1ая пол. ХІІІ вв.
Срезневский И. Исследования о языческом богослужении древних славян
Требник митрополита Петра Могили
Фаминцын А. С. Божества древних славян
Шеппинг Д. Мифы славянского язычества

КРАЄЗНАВСТВО
Дюличев В. П. Рассказы по истории Крыма
Київ: Фотоальбом/ Упоряд. А. Прибєга
Край південний - Олешшя: Краєзнавчий нарис/ Упоряд. Б. Прищепа, П. Прядка
Красовський І., Тавпаш А. Незабутня Лемківщина у верхів'ї ріки Вислоки
Новицкий Я. Остров Хортица на Днепре, его природа, история, древности
Польсько-українське прикордоння у цифрах у 2006 р.
Савчук П. Дубенський форт
Царик З. Село біля башти
Sasse G. The crimea question: Identity, transition and conflict

ЕКОНОМІКА
Винницький Б., Лендьел М., Онищук Б., Сегварі П. Досвід та перспективи впровадження державно-приватних партнерств в Україні та за кордоном
Голов С. Ф., Костюченко В. М. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами
Пахомов В. І., Стрільчук Л. В. Гроші та кредит
Старостенко Г. Г., Булгаков Ю. В. Бюджетна система
Ступницький О. І., Коверда В. М. Сучасний факторинг: Ефективність торговельних операцій та управління корпоративними фінансами
Фінансова безпека підприємств і банківських установ/ За ред. А. О. Єпіфанова
Харів П. С. Економіка підприємства: Збірник задач і тестів
Шеремет О. О. Фінансовий аналіз

КУЛЬТУРА
Бобик П. Видавнича фірма "Відродження" - для відродження України
Комаров М. Українська драматургія: Збірка бібліографічних знадобів до історії української драми і театру українського (1815-1906 рр.)

АРХІТЕКТУРА
Вечерський В.В. Українська дерев'яна архітектура: Фотоальбом
Прибега Л. В. Дерев’яні храми Українських Карпат
Самойлович В. П. Народна архітектура України в ілюстраціях
Тарас Я. М. Українська сакральна дерев'яна архітектура

АСТРОНОМІЯ
Астрономiя

ДОЗВІЛЛЯ

Іванишин М. По білому яйці воскові взори: Посібник з писанкарства
Монеты Украины 1992-2009 Каталог Издание 5-е, доп.
Українська національна кухня/ Ред.-уклад. Л. М. Безусенко

ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ
Нумізматика и Фалеристика за 2005
Нумізматика и Фалеристика №1.2010
Нумiзматика и Фалеристика №2.2010
УКРАИНСКАЯ НУМИЗМАТИКА И БОНИСТИКА №2 2000г

Загалом 172 книги

Оновлення за серпень 2010 (ІІI частина)

ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ
Гілея. - Вип. 18
Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма. - Вып. 2/ Под ред. М. М. Чорефа
Український світ. - 2005. - № 4-6

МОВОЗНАВСТВО

Вихованець І. Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті
Вихованець І., Городенська К. Теоретична морфологія української мови
Гнатюк Л. П., Бас-Кононенко О. В. Українська мова: Особливості практичного застосування
Завдання слов'янської філології й українська славістика/ За ред. Я. Б. Рудницького
Караванський С. Пошук українського слова, або боротьба за національне "я"
Кононенко П. П., Кадомцева Л. О., Мацько Л. І. Українська мова: Посібник для вступників до вузів
Косенко Н. Я., Вакуленко Т. М. Як правильно говорити українською: Практичний посібник
Кочерган М. П. Загальне мовознавство
Курило О. Б. Уваги до сучасної української мови
Лісна О. О. Вивчаємо українську самостійно
Масенко Л. Мова і суспільство: Постколоніальний вимір
Масенко Л. Т. Українські імена і прізвища
Мова і культура/ За ред. В. М. Русанівського
Олійник О. Б. Українська мова: Підручник для 10-11 класів
Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови
Сучасна українська мова/ За ред. О. Д. Пономарева
Ткач Л. Українська літературна мова на Буковині в кін. ХІХ - на поч. ХХ ст. - Ч. 1: Матеріали до словника
Український правопис/ НАНУ [1994]
Український правопис/ НАНУ [2007]
Шевельов Ю. Історична фонологія української мови
Ярун Г. М. Кореляція форми і змісту в розвитку української прислівникової системи

Історія мовознавства
Жовтобрюх М. А. Нарис історії українського радянського мовзнавства (1918-1941)
Кисілевський К. Іван Зілинський
Розвиток мовознавства в УРСР 1967-1977/ За ред. І. К. Білодіда

Словники
Волощак М. Неправильно-правильно: Довідник з українського слововживання
Головащук С. І. Словник-довідник з українського літературного слововживання
Єрмоленко С. Я., Бибик С. П., Тодор О. Г. Українська мова: Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів
Калашник В. С., Колоїз Ж. В. Словник фразеологічних антонімів української мови
Капелюшний А. О. Стилістика й редагування: Практичний словник-довідник журналіста
Коваль А. П., Коптілов В. В. Крилаті вислови в українській літературній мові
Коломієць М. П., Регушевський Є. С. Короткий словник перифраз
Огієнко І. Український стилістичний словник
Полюга Л. М. Словник антонімів української мови
Словник скорочень в українській мові/ За ред. Л. С. Паламарчука
Ужченко В. Д., Ужченко Д. В. Фразеологічний словник української мови

Діалектологія
Кобилянський Б. В. Діалект і літературна мова
Лешка О. Говор села Убля Восточной Словакии
Лопушанський В. М., Пиц Т. Б. Німецькомовні лексичні запозичення в говорах Західної України
Матеріали до словника буковинських говірок/ За ред. В. А. Прокопенко. - Вип. 1: А-Г
Матеріали до словника буковинських говірок/ За ред. В. А. Прокопенко. - Вип. 2: Ґ-Ж
Матеріали до словника буковинських говірок/ За ред. В. А. Прокопенко. - Вип. 3: З-Й
Матеріали до словника буковинських говірок/ За ред. В. А. Прокопенко. - Вип. 5: Л-М
Матеріали до словника буковинських говірок/ За ред. В. А. Прокопенко. - Вип. 6: Н-О

Іноземні мови
Даниленко Л. І. Чеська мова: Підручник
Ізюмов О. Російсько-український словник
Нечай С. Російсько-український словник з іншомовними назвами
Німецько-український словник лайливих слів/ Уклад. О. Гаврилів
Новий англо-український та українсько-англійський словник/ Уклад. В. Ф. Малишев, О. Ю. Петраковський
Новий німецько-український і українсько-німецький словник/ Уклад. Малишев В. Ф., Кібенко В. А.
Російсько-український словник з інформатики та обчислювальної техніки
Російсько-український словник синонімів/ За ред. М. М. Пилинського
Словник власних імен людей (українсько-російський та російсько-український)/ За ред. С. П. Левченка

ПОЛІТИКА І СУСПІЛЬСТВО
Гринів О. Україна і Росія: Партнерство чи протистояння?: Етнополітологічний аналіз
Корнієнко В. О., Добіжа В. В. Формування політичної культури сучасної владної еліти в Україні
Політичний процес в Україні у 2004 році: Регіональні аспекти/ Упоряд. А. Романюк, Л. Скочиляс
Потятиник Б. В. Медіа: Ключі до розуміння
Словник журналіста: Терміни, мас-медіа, постаті/ За ред. Ю. М. Бідзілі
Сухомлинський В. О. Вибрані твори: В 5-ти тт. - Т. 1
Сухомлинський В. О. Вибрані твори: В 5-ти тт. - Т. 2
Сухомлинський В. О. Вибрані твори: В 5-ти тт. - Т. 3
Сухомлинський В. О. Вибрані твори: В 5-ти тт. - Т. 4
Сухомлинський В. О. Вибрані твори: В 5-ти тт. - Т. 5
Ткачук Д. Український націоналізм

ПРАВО
Кодекс України про адміністративні правопорушення: Науково-практичний коментар
Організація судових та правоохоронних органів/ За ред. І. Є. Марочкіна, Н. В. Сібільової
Пастухова Л. В. Європейський механізм забезпечення прав людини

ЕТНОГРАФІЯ
Білоус М. І. Русько-народні колибельні пісні
Зарембский А. Народное искусство подольских украинцев
Понятенко П. Культура, національність та асиміляція
Сборник малороссийских заклинаний/ Сост. П. Ефименко
Спивака: Сборник малороссийских песен/ Сост. Г. Остапенко
Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край: Юго-Западный отдел/ Сост. П. П. Чубинский. - Т. 1
Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край: Юго-Западный отдел/ Сост. П. П. Чубинский. - Т. 2
Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край: Юго-Западный отдел/ Сост. П. П. Чубинский. - Т. 3
Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край: Юго-Западный отдел/ Сост. П. П. Чубинский. - Т. 4
Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край: Юго-Западный отдел/ Сост. П. П. Чубинский. - Т. 5
Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край: Юго-Западный отдел/ Сост. П. П. Чубинский. - Т. 6
Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край: Юго-Западный отдел/ Сост. П. П. Чубинский. - Т. 7
Українські народні жартівливі пісні/ Упоряд. В. Єсипко

РЕЛІГІЯ І МІФОЛОГІЯ
Гнатюк В. Нарис української міфології
Соболев А. Н. Загробный мир по древнерусским представлениям
Соколов М. Старорусские солнечные боги и богини: Историко-этнографическое исследование
Хобзей Н. Гуцульська міфологія: Етнолінгвістичний словник

КРАЄЗНАВСТВО
Буткевич Т. И. Историко-статистическое описание харьковского кафедрального Успенского собора
Закарпаття в етнополітичному вимірі/ За ред. Ю. Левенця
Посухов В. Земля-берегиня: Полтавщиною - підземними ходами
Репан О., Старостін В., Харлан О. Палімпсест: Поселення 16-18 ст. в історії Дніпропетровська
"Український дім" добродія Хрінникова: Архітектурно-історичний нарис/ Упоряд. І. Голуб, В. Старостін
Усна історія Степової України/ За ред. П. С. Соханя. - Т. 8
Усна історія Степової України/ За ред. П. С. Соханя. - Т. 9
Шкоропад Д. О., Савон О. А. Прилуччина: Енциклопедичний довідник

ЕКОНОМІКА
Гордієнко Н. І., Харламова О. В., Карпенко М. Ю. Аудит, методика і організація. - Ч. 1
Гордієнко Н. І., Харламова О. В., Карпенко М. Ю. Аудит, методика і організація. - Ч. 2
Івасів Б. С. Гроші та кредит
Присенко Г. В., Равікович Є. І. Прогнозування соціально-економічних процесів
Світова економіка/ За ред. Філіпенко А. С.

КУЛЬТУРА
Ксенія Колотило: Альбом/ Упоряд. Степан М. Г.
Микола Стороженко/ Упоряд. В. Войтович
Миславський В. Н. Кінословник: Терміни, визначення, жаргонізми

ДОЗВІЛЛЯ
Цвек Д. Я. Солодке печиво
Когут О. І. Основи ораторського мистецтва

Загалом - 104 книги

Оновлення за серпень 2010 (ІІ частина)

Викладаю другу частину посилань на нові книги з сайту "Українська книга" за серпень.

УКРАЇНОЗНАВСТВО
Вивід прав України: Док-ти і мат-ли до історії української політичної думки / За ред. Б. Кравцева
Сергійчук В. Що дала Україна світові
Украина в исследованиях российских ученых/ Сост. А. И. Слива
Шелухін С. Назва України

ІСТОРІЯ

Всесвітня історія
Бичинський З. Іван Гус: Чеський мученик: Його житє, науки і смерть
Костюк Г. Теорія і дійсність: До проблеми вивчення теорії, тактики і стратегії більшовизму в національному питанні
Трубайчук А. Ф. Брудершафт двох диктаторів
Українка Л. Стародавня історія східних народів

Історія України (загалом)
Історія України/ За ред. В. А. Смолія
Макарчук С. Писемні джерела з історії України: Курс лекцій
Музыченко П. П. История государства и права Украины
Суспільно-політичні трансформації в Україні: Від задумів до реалій/ За ред. В. Ф. Солдатенка
Україна - Росія: Діалог історіографій/ За ред. В. Ф. Верстюка

Давня історія
Андрух С. И. Нижнедунайская Скифия в 6 - нач. 1 вв. до н. э.: Этнополитический аспект
Балабина В. И. Фигурки животных в пластике Кукутени-Триполья
Вооружение скифов и сарматов/ Под ред. Е. В. Черненко
Вязьмитина М. И. Золотобалковский могильник
Гребенников Ю. С. Киммерийцы и скифы Степного Побужья (9-3 вв. до н. э.)
Известия древних писателей греческих и латинских о Скифии и Кавказе/ Сост. В. В. Латышев. - Т. 1: Греческие писатели. - Ч. 3
Известия древних писателей греческих и латинских о Скифии и Кавказе/ Сост. В. В. Латышев. - Т. 2: Латинские писатели. - Ч. 1
Известия древних писателей греческих и латинских о Скифии и Кавказе/ Сост. В. В. Латышев. - Т. 2: Латинские писатели. - Ч. 2
История и археология юго-западных областей СССР начала нашей эры/ Под ред. Б. А. Рыбакова, Э. А. Сымонович
Ковпаненко Г. Т. Курганы раннескифского времени в бассейне р. Рось
Ковпаненко Г. Т. Племена скіфського часу на Ворсклі
Кулаковский Ю. Аланы по сведениям классических и византийских писателей
Курганы Степной Скифии/ Под ред. Болтрик Ю. В., Бунятян Е. П.
Курганы Южной Херсонщины/ Под ред. Е. В. Черненко
Международные отношения в бассейне Черного моря в скифо-античное и хазарское время: Сб. статей/ Под ред. В. П. Копылова
Мелюкова А. И. Скифия и фракийский мир
Пачкова С. П. Могильник зарубинецької культури Вишеньки біля Києва
Раевский Д. С. Мир скифской культуры
Ременников А. М. Борьба племен Северного Причерноморья с Римом в 3 в.
Рижов С. М., Бурдо Н. Б., Відейко М. Ю., Магомедов Б. В. Давня кераміка України: Археологічні джерела та реконструкції. - Ч. 1
Симоненко А. В. Сарматские всадники Северного Причерноморья
Скифия и Кавказ: Сборник научных трудов/ Под ред. А. И. Тереножкина
Скифские древности/ Под ред. А. И. Тереножкина
Скифский мир/ Под ред. А. И. Тереножкина
Скифы Северного Причерноморья: Сборник научных трудов/ Под ред. Е. В. Черненко
Сулимирский Т. Сарматы: Древний народ юга России
Тереножкин А. И. Киммерийцы
Тереножкин А. И., Мозолевский Б. Н. Мелитопольский курган
Хазанов А. М. Социальная история скифов
Щукин М. Б. На рубеже эр

Київська Русь
Волынско-Галицкая летопись/ Под ред. А. С. Петрушевича
Гальковский Н. М. Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси. - Т. 1
Гальковский Н. М. Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси. - Т. 2
Джаксон Т. Н., Калинина Т. М., Коновалова И. Г., Подосинов А. В. "Русская река"
Заснування Софійського собору в Києві: Проблеми нових датувань: Мат-ли круглого столу/ Упоряд. Т. Бобровський, Г. Івакін, О. Толочко
Зотов Р. В. О черниговских князьях по Любецкому синодику и о Черниговском княжестве в татарское время
Клейн Л. С. Спор о варягах: История противостояния и аргументы сторон
Колесов В. В. Мир человека в слове Древней Руси
Коструба Т. Віра наших предків
Котляр М. Ф. Княжа служба в Київській Русі
Кривошеев Ю. В. Пути и труды Владимира Мономаха
Кучера М. П. Змиевы валы Среднего Поднепровья
Лонгинов А. В. Грамоты малорусского князя Юрия ІІ и вкладная запись князя Юрия Даниловича Холмского
Назаренко А. В. Древняя Русь и славяне
Назаренко А. В. Древняя Русь на международных путях
Новосельцев А. П. Хазарское государство и его роль в истории Восточной Европы и Кавказа
Пузанов В. В. Древнерусская государственность: Генезис, этнокультурная среда, идеологические конструкты
Раппопорт Л. А. Строительное производство Древней Руси 10-13 вв.
Ричка В. М. "Вся королівська рать": Влада Київської Русі
Скляренко В. Г. Русь і варяги: Історико-етимологічне дослідження

Польсько-Литовська доба
Купранець О. Топономастика Гванінуса з 1611 р.
Сіцінський Ю. Поділля під владою Литви

Український Гетьманат
Багалей Д. И. Краткий исторический очерк торговли (преимущественно ярмарочной) в Харьковском крае в 17 и 18 вв.
Брехуненко В. Морські війни українських козаків
Будзиновський В. Гетьман Мазепа
Всегоренко М. Богдан Хмельницький: Історія його воєн і політики
Загоровский В. П. Белгородская черта
Заруба В. М. Адміністративно-територіальний устрій та адміністрація Війська Запорозького у 1648-1782 рр.
Конисский Г. История русов или Малой России
Лазаревский А. Описание старой Малороссии. - Том 3: Прилуцкий полк
Лазаревский А. Очерки, заметки и документы по истории Малороссии. - Т. 1
Лазаревский А. Очерки, заметки и документы по истории Малороссии. - Т. 2
Лазаревский А. Очерки, заметки и документы по истории Малороссии. - Т. 3
Лазаревский А. Очерки, заметки и документы по истории Малороссии. - Т. 4
Лазаревский А. Очерки, заметки и документы по истории Малороссии. - Т. 5
Лазаревский А. Сулимовский архив: Фамильные бумаги Сулим, Скоруп и Войцеховичей
Максимович Г. А. Деятельность Румянцева-Задунайского по управлению Малороссией
Павленко С. Загибель Батурина 2 листопада 1708 р.
Скальковский А. История Новой Сечи или последнего Коша Запорожского
Слабченко М. Е. Малорусский полк в административном отношении
Статейный список стольника Василия Тяпкина и дьяка Никиты Зотова, посольства в Крым в 1680 г. для заключения Бахчисарайского мира
Супруненко О. Б., Шерстюк В. В., Пуголовок Ю. О. Селітроварницький стан на Більському городищі
Южнорусские летописи/ Сост. Н. Белозерский

Україна під владою імперій (ХІХ - поч. ХХ ст.)
Всеобщая стачка на Юге России в 1903 году: Сб. док-тов/ Под ред. О. Н. Чаадаевой
Головченко В. І., Солдатенко В. Ф. Українське питання в роки Першої світової війни
Грушевський М. С. Про українську мову і українську школу
Задеснянський Р. Шевченко і кирило-методіївці
Заславский Д. М. П. Драгоманов: К истории украинского национализма
Заславский Д. М. П. Драгоманов: Критико-биографический очерк
Іванова Л. Г. Україна в польському національно-визвольному русі в 30-50-х рр. ХІХ ст.
Наумов Д. Б. Николай Иванович Зибер
Лотоцький О. Сторінки минулого. - Ч. 1
Лотоцький О. Сторінки минулого. - Ч. 2
Лотоцький О. Сторінки минулого. - Ч. 3
Пашаева Н. М. Очерки истории русского движения в Галичине 19-20 вв.
Федор П. С. Краткий очерк деятельности А. И. Добрянского
Чорний Д. М. По лівий бік Дніпра: Проблеми модернізації міст України (кін. ХІХ - поч. ХХ ст.)
Шевченко В. Приватне банкірське підприємництво в Одесі (ХІХ - поч. ХХ ст.)
Magocsi P. R. The roots of ukrainian nationalism: Galicia as Ukraine's Piedmont

Українська революція 1917-1921 рр.
Андрусишин Б. І. Церква в Українській Державі 1917-1920 рр. - Т. 3: Доба Директорії УНР
Артюшенко Ю. Генерал Борис Поджіо: Спогад
Биковський Л. Національна бібліотека Української держави (1918-1921)
Бурнатович О. Українська ідеологія революційної доби
Вінцковський Т., Джумига Є., Мисечко А. Українські мілітарні формування в Одесі в добу Центральної Ради (березень 1917 - квітень 1918 рр.)
Волин С. Меньшевики на Украине (1917-1921)
Гошуляк І. Тернистий шлях до соборності (від ідеї до Акту Злуки)
Калинович М. Українська мемуаристика 1914-1924: Бібліографічний реєстр
Крах германской оккупации на Украине/ Под ред. М. Горького, И. Минца, Р. Эйдемана
Кузьма О. Листопадові дні 1918 р.
Лісна І. С. Становлення державності в Галичині (1918-1923 рр.)
Лотоцький О. Сторінки минулого. - Ч. 4: У Царгороді
Майоров М. Из истории революционной борьбы на Украине (1914-1919)
Майстренко І. Історія мого покоління: Спогади учасника революційних подій в Україні
Михайлюк Б. Варшавський договір в світлі націоналістичної критики
Мірчук П. Трагічна перемога
Мірчук П. Українсько-московська війна (1917-1919)
Олійник П. День 22 січня 1919 року
Онацький Є. Українська дипломатична місія в Італії
Паньків І. На панцирному потягу "Отаман Мельник": Спогади з 1918-1919 рр.
Проблеми вивчення історії Української революції 1917-1921 рр./ За ред. В. Ф. Верстюка, О. Д. Бойка
Савченко В. А. Двенадцать войн за Украину
Українська соборність: Ідея, практика, проблеми: Бібліографічний покажчик/ Уклад. В. Герасимова, Н. Чала
Українсько-московська війна 1920 р. в документах. Ч. 1: Оперативні документи штабу Армії УНР/ Упоряд. П. Шандрук
Ульяновський В. І. Церква в Українській Державі 1917-1920 рр. - Т. 1: Доба Центральної Ради
Ульяновський В. І. Церква в Українській Державі 1917-1920 рр. - Т. 2: Доба Гетьманату Павла Скоропадського

Шандрук П. Сила доблесті: Мемуари
Штиф Н. И. Погромы на Украине (период Добровольческой Армии)
Krysiak F. S. Z dni grozy we Lwowie
Majstrenko I. Borot'bism: A chapter in the history of ukrainian communism

Українська політична еміграція
Винниченко В. Поворот на Україну
Лозинський М. З Новим роком 1924: Теперішній стан будови Української Держави і задачі західноукраїнських земель
Русская и украинская эмиграция в Чехословацкой Республике 1918-1938/ Под ред. В. Поданы, Г. Барвиковой
Шаповал М. Шлях визволення: Суспільно-політичні нариси

Україна між двома світовими війнами (1921-1939)
Борисенок Е. Феномен советской украинизации: 1920-1930-е гг.
Волін М. Історія КП(б)У в стислому нарисі
Ганжа О. І. Українське село в період становлення тоталітарного режиму (1917-1927 рр.)
Гірчак Є. Ф. На два фронти в боротьбі проти націоналізму
Голод в Україні: Вибрані статті/ Упоряд. Н. Дюк
Затонський В. Національна проблема на Україні
Катунин Ю. А. Православная церковь и государство: Проблема взаимоотношений в 1917-1939 гг. (на материалах Крыма)
Кошелівець І. Микола Скрипник
Красный П. Трагедия украинского еврейства: К процессу Шварцбарда
Мовчан Ю. Незабутнє і непрощене
Нариси повсякденного життя радянської України в добу непу (1921-1928 рр.)/ За ред. С. В. Кульчицького. - Ч. 1
Нариси повсякденного життя радянської України в добу непу (1921-1928 рр.)/ За ред. С. В. Кульчицького. - Ч. 2
Пам'ять народу: Геноцид в Україні голодом 1932-1933 рр.: Свідчення/ Упоряд. О. Веселова, О. Нікілєв. - Кн. 1
Пам'ять народу: Геноцид в Україні голодом 1932-1933 рр.: Свідчення/ Упоряд. О. Веселова, О. Нікілєв. - Кн. 2
Плющ В. Правда про хвильовизм
Равич-Черкасский М. История Коммунистической партии (б-ов) Украины
Скрипник М. Статті й промови з національного питання
Сціборський М. Земельне питання
Тригуб О. П. Російська православна церква в Радянській Україні 20-30-х рр. ХХ ст.
Шаповал М. Большевизм і Україна
Krofta K. Podkarpatska Rus a Ceskoslovensko

Україна в Другій світовій війні (1939-1945)
Армія безсмертних: Повстанські світлини/ За ред. В. В'ятровича, В. Мороза
Архіви окупації: 1941-1944/ Упоряд. Н. Маковська
Верига В. Під крилами визвольних дум: Спомини підхорунжого дивізії "Галичина"
Готегем Е. Моя зустріч з УПА
Грановський Б. Джерела альтернативного українознавства (Європа, 1940-1945 рр.): Бібліографічний довідник
Грицюк В. М. Стратегічні та фронтові операції Великої Вітчизняної війни на території України
Злочини комуністичної Москви в Україні вліті 1941 р.
Кальба М. Дружини українських націоналістів
Кентій А. В. Збройний чин українських націоналістів 1920-1956 рр.: Історико-архівні нариси. - Т. 1
Кентій А. В. Збройний чин українських націоналістів 1920-1956 рр.: Історико-архівні нариси. - Т. 2
Крещанов А. Л., Гераймович С. А. Коростенский укрепрайон № 5
Лебедь М. Українська повстанська армія. - Ч. 1: Німецька окупація
Літопис УПА. Нова серія. - Том ІІІ.
Літопис УПА. Нова серія. - Том ІV.
Літопис УПА. Нова серія. - Том VІІІ.
Малкош В. Українська дивізія "Галичина" в світлі "легіонової" політики ХХ ст.
Партизанское движение в Крыму (1941-1942 гг./ Сост. Л. П. Кравцова, А. В. Мальгин, Л. Л. Сергиенко
Романько О. В. Немецкая оккупационная политика на территории Крыма и национальный вопрос (1941-1944)
Самчук У. П'ять по дванадцятій: Записки на бігу
Сергійчук В. І. Трагедія Волині: Причини й перебіг польсько-українського конфлікту в роки Другої світової війни
Сергійчук В. І. Український здвиг: Наддніпрянщина, 1941-1955
Сергійчук В. І. Український здвиг: Поділля, 1939-1955
Сергійчук В. І. Український здвиг: Прикарпаття, 1939-1955
Содоль П. Українська Повстанча Армія, 1943-49: Довідник
Содоль П. Українська Повстанча Армія, 1943-49. - Довідник ІІ
У боротьбі за волю - під бойовими прапорами УПА/ Упоряд. П. Волош-Василенко, К. Вірлинів
У лавах дружинників: Спогади учасників/ Упоряд. М. Кальба
Україна і Польща між минулим і майбутнім/ Упор. А. С. Павлишин
Щур Ю. Організація українських націоналістів на Запоріжжі: Короткий нарис

Радянська Україна в 1945-1991 рр.
Іщук О. Діяльність Проводу ОУН(б) на північно-західних українських землях
Касьянов Г. Незгодні: Українська інтелігенція в русі опору 1960-80-х рр.
Літопис УПА. Нова серія. - Том V.
Літопис УПА. Нова серія. - Том VІ.

Літопис УПА. Нова серія. - Том VІІ.
Мороз В. Есеї, листи й документи
Повоєнна Україна: Нариси соціальної історії (друга пол. 1940-х - сер. 1950-х рр.)/ За ред. В. М. Даниленко. - Кн. 1
Повоєнна Україна: Нариси соціальної історії (друга пол. 1940-х - сер. 1950-х рр.)/ За ред. В. М. Даниленко. - Кн. 2
Релігійна політика в Україні у 1960-х - 1980- рр. і сучасна практика міжконфесійних відносин/ За ред. В. М. Даниленко
Соловей Д. Вороги й винищувачі культурних вартостей України

ЛІТЕРАТУРА
Українська література
Білецький-Носенко П. Гостинець землякам: Казки сліпого бандуриста чи співи об різних речах
Воля О. Афоризми і думки
Горбач К. Мій слід на воді: Поезії
Куліш П. А. Магомет і Хадиза
Олелькович М. Українські писання
Рильський М. Вибрані твори: Лірика і поеми
Розстріляне відродження: Антологія 1917-1933/ Упоряд. Ю. Лавріненко
Рубчак Б. Крило Ікарове: Поезії
Стрельбицький М. Під небом Коновалюка: Поезії. - Кн. 2
Теліга О. Душа на сторожі: Вибір з поезій
Шкрумеляк Ю. Поїзд мерців
Штофель Д. Штормове попередження №...: Поезії
Яцків М. Огні горять

Зарубіжна література
Бєрнсон Б. Laboremus
Лем С. Соляріс. Едем

Літературознавство
Данилевский Г. П. Украинская старина: Материалы для истории украинской литературы и народного образования
Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя
Романенчук Б. Бібліографія видань української еміграційної літератури 1945-1970
Сверстюк Є. Вибране
Символ єднання та волі українського люду: Адріан Феофанович Кащенко (1858-1921): Бібліограф. видання/ Упоряд. Н. Василенко, І. Голуб
Славутич Я. Іван Франко і Росія
Якубовська М. У дзеркалі слова: Есеї про сучасну українську літературу
Khvylovy M. The cultural renaissance in Ukraine: Polemical pamphlets, 1925-1926

Загалом - 221 книга

З Днем Незалежності!

Вітаю з найбільшим державним святом України - Днем Незалежності та бажаю процвітання нашій країні та її народу. Хочу повідомити, що на сайт додано новий розділ - Українознавство. Наразі тут розміщені книги з української символіки, матеріали щодо видатних людей, походження назви нашої держави.

Оновлення за серпень 2010 (І частина)

У зв'язку з великою кількістю нових книг на сайті розміщую посилання на них за першу половину серпня.

ІСТОРІЯ

Всесвітня історія

Бакало І. Національна політика Леніна
Історія середніх віків (І період)/ Упор. Сорочан С. Б.
Каппелер А. Росія як поліетнічна імперія: Виникнення, історія, розпад
Коханець Л., Коркодим В. Історія одного фронтового відрядження: Ічкерія проти неоімперіалізму
Крушинський Ф. Національна революція в Ірландії
Ротшильд Д. Східно-Центральна Європа між двома світовими війнами
Ротшильд Д., Уїнгфілд Н. М. Повернення до різноманітності: Політична історія Східно-Центральної Європи після Другої світової війни

Історія України (загалом)
Воєнна історія Галичини та Закарпаття/ За ред. В. Карпова, В. Горєлова, І. Мороза
Дорошенко Д. Нарис історії України. - Том 1
Дорошенко Д. Нарис історії України. - Том 2
"Істину встановлює суд історії": Збірник на пошану Федора Павловича Шевченка/ За ред. Г. Боряка. - Т. 1: Джерела
"Істину встановлює суд історії": Збірник на пошану Федора Павловича Шевченка/ За ред. Г. Боряка. - Т. 2: Наукові студії
Костомаров М. И. Исторические монографии и исследования. - Т. 1
Костомаров М. И. Исторические монографии и исследования. - Т. 2
Костомаров М. И. Исторические монографии и исследования. - Т. 3
Костомаров М. И. Исторические монографии и исследования. - Т. 4
Костомаров М. И. Исторические монографии и исследования. - Т. 5
Костомаров М. И. Исторические монографии и исследования. - Т. 6
Костомаров М. И. Исторические монографии и исследования. - Т. 7
Костомаров М. И. Исторические монографии и исследования. - Т. 8
Костомаров М. И. Исторические монографии и исследования. - Т. 9
Костомаров М. И. Исторические монографии и исследования. - Т. 10
Костомаров М. И. Исторические монографии и исследования. - Т. 11
Костомаров М. И. Исторические монографии и исследования. - Т. 12
Сергійчук В. І. Доля української національної символіки
Сергійчук В. І. Національна символіка України
Сівицький М. Історія польсько-українських конфліктів. - Т. 1
Сівицький М. Історія польсько-українських конфліктів. - Т. 2
Сівицький М. Історія польсько-українських конфліктів. - Т. 3

Давня історія
Алемань А. Аланы в древних и средневековых письменных источниках
Анохин В. А. Монетное дело Боспора
Коротке звідомлення Всеукраїнського археологічного комітету за археологічні досліди року 1925
Фабрициус И. В. Археологическая карта Причерноморья Украинской ССР

Київська Русь
Долгов В. В. Быт и нравы Древней Руси
Долгов В. В. Очерки истории общественного сознания Древней Руси 11-13 вв.
Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия. - Т. 1: Античные источники/ Сост. А. В. Подосинов
Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия. - Т. 5: Древнескандинавские источники/Сост. Г. Глазырина, Т. Джаксон, Е. Мельникова
Дубов И. В. Новые источники по истории Древней Руси
Київська Русь: Державність, культура, право
Слово о полку Ігоревім/ Упор. О. Партицький
Франчук В. Ю. Киевская летопись: Состав и источники в лингвистическом освещении
Чичуров И. С. Политическая идеология средневековья (Византия и Русь)
Щапов Я. Н. Византийское и южнославянское правовое наследие на Руси в 11-13 вв.
Щапов Я. Н. Государство и церковь Древней Руси Х-ХІІІ вв.

Козацька Україна
Буцинский П. Н. О Богдане Хмельницком
Доба гетьмана І. Мазепи в європейській історії: Міфи і реалії/ За ред. В. Смолія, В.Андрущенка
Дядиченко В., Стецюк Е. Борьба украинского народа за воссоединение Украины с Россией
Лепкий Б. Чекає нас велика річ
Летопись Самовидца о войнах Богдана Хмельницкого
Описи Київського намісництва 70-80-х рр. 18 ст./ За ред. П. С. Соханя
Сокирко О. Український Рубікон: Полтавська битва 27 червня 1709 р. - Ч. 1
Сокирко О. Український Рубікон: Полтавська битва 27 червня 1709 р. - Ч. 2
Стороженко І. С. Богдан Хмельницький і воєнне мистецтво у Визвольній війні українського народу середини 17 ст. - Кн. 1: Воєнні дії 1648-1652
Эварницкий Д. И. Вольности запорожских козаков

Кримське ханство
Смирнов В. Д. Крымское ханство под верховенством Оттоманской Порты до нач. 18 в.
Смирнов В. Д. Крымское ханство под верховенством Оттоманской Порты в 18 в

Україна ХІХ - поч. ХХ ст.
Абросимова С. В., Парамонов А. Ф. Дмитро Яворницький та його родовід
Байцура Т. Закарпатоукраинская интеллигенция в России в первой половине ХІХ века
Байцура Т. Иван Семенович Орлай: Жизнь и деятельность
Байцура Т. Юрій Іванович Венелін
Вахнянин Н. Причинки до історії руської справи в Галичині
Возняк М. Кирило-Методіївське братство
Ястребов Н. В. Галиция накануне Великой войны 1914 г.

Перша світова війна
Залізняк М. Самостійна Україна - несоціалістичне гасло?
Українські січові стрільці, 1914-1920/ За ред. Б. Гнаткевича
Baczynski S. Kresy wschodnie

Українська революція 1917-1921 рр.
Андрієвський В. З минулого. - Т. 1. - Ч. 1.
Андрієвський В. З минулого. - Т. 1. - Ч. 2.
Андрієвський В. З минулого. - Т. 2. - Ч. 1.
Андрієвський В. З минулого. - Т. 2. - Ч. 2.
Антонов-Овсеенко В. А. Записки о Гражданской войне. - Т. 3
Антонов-Овсеенко В. А. Записки о Гражданской войне. - Т. 4
Бондаренко Д. Я. Взаимоотношения Временного правительства и Украинской Центральной Рады
Бош Е. Б. Год борьбы
Брик О. Тернистий шлях українського уряду
Гай-Нижник П. П. УНР та ЗУНР: Становлення органів влади і національне державотворення (1917-1920рр.)
Голованов В. Я. Нестор Махно
Дукельский С. ЧК на Украине
Наддніпрянець В. Українські націонал-комуністи: Їх роля у визвольній боротьбі України 1917-1956 рр.
Скобцов Д. Е. Три года революции и гражданской войны на Кубани. - Кн. 1
Скобцов Д. Е. Три года революции и гражданской войны на Кубани. - Кн. 2

Україна між двома світовими війнами
Василенко В. Голодомор 1932-1933 рр. в Україні як злочин геноциду: Правова оцінка
Зайцев Б. П. Емблематика Радянської України
Святиня і голодомор: Свідчення очевидців/ Упор. О. В. Білокінь
Шевченко К. В. Русины и межвоенная Чехословакия: К истории этнокультурной инженерии
Benes E. Podkarpatsko a jeho vztah k ceskoslovensku

Друга світова війна
Баран В. К., Токарський В. В. Україна: Західні землі, 1939-1941 рр.
Книш З. Б'є дванадцята: Спогади й матеріали до діяння ОУН напередодні німецько-московської війни 1941 р.
Малаков Д. Оті два роки...: У Києві при німцях
Недовіз Д. Спомини з молодих літ
Сергійчук В. І. Поляки на Волині в роки Другої світової війни
Сергійчук В. І. Український здвиг: Закерзоння, 1939-1947
У сяйві нашого Києва: "Українське слово" у Києві в 1941 р./ Упоряд. Ю. Бойко

Радянська Україна 1945-1991 рр.
Боротьба за незалежність України у 1989-1992 рр.: Чернігівська крайова організація Народного руху України за перебудову/ Упор. С. Бутко
Яремчук В. Минуле України в історичній науці УРСР післясталінської доби

Українська еміграція
Для України. - 1950. - Ч. 1
Для України. - 1951. - Ч. 2

ФІЛОСОФІЯ
Бібліографія історико-філософських досліджень, виданих в Україні в 1990-2004 рр./ Упор. С. Кудра
Бібліографія української історії філософії 1960-2005 рр./ Упор. С. Кудра
Возняк В. С. Співвідношення розсудку і розуму як філософсько-педагогічна проблема
Гегель Г. В. Ф. Основи філософії права, або Природне право і державознавство
Сочинения Григория Саввича Сковороды/ Под ред. Д. И. Багалея
Туренко О. С. Страх: Спроба філософського усвідомлення феномена

ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА

Проза
Азімов А. Кінець вічності: Вибрані твори
Винниченко В. Гріх
Дашвар Л. Молоко з кров'ю
Дашвар Л. Село не люди
Дереш Л. Архе: Монолог, який усе ще триває
Збірка творів українських письменників з образками
Лепкий Б. В горах
Мордовець Д. Гетьман Петро Сагайдачний
Скрябін К. Я, "Побєда" і Берлін
Сочинения и письма П. А. Кулиша/ Под ред. Н. Каманина. - Т. 1
Сочинения и письма П. А. Кулиша/ Под ред. Н. Каманина. - Т. 2
Сочинения и письма П. А. Кулиша/ Под ред. Н. Каманина. - Т. 3
Стороженко О. Юмористичні оповідання
Чубай Г. Плач Єремії

Поезія
Барбак О. Я - протиотрута твоя: Поезії
Білохатнюк С. Renedanz: Поезії
Гай-Нижник П. Смак свободи. Згадуй мене
Олесь О. Чужиною
Франко І. Мій ізмарагд

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО
Барка В. Правда Кобзаря
Борзенко О., Гетьманець М. Українська мова та література: Довідник. - Кн. 2: Українська література
Вертій О. Народні джерела творчості Івана Франка
Вертій О. Пантелеймон Куліш і народна творчість: Статті та дослідження
Дорошенко В. Життє і слово: Статті на літературно-громадські теми
Євшан М. Під прапором мистецтва: Літературно-критичні статті
Клен Ю. Спогади про неоклясиків
Кулиш П. А. Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя. - Т. 1
Кулиш П. А. Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя. - Т. 2
Маковей О. Панько Олелькович Куліш: Огляд його діяльності
Партицький О. Темні місця в "Слові о полку Ігоревім"
Сумцов Н. Ф. В. А. Жуковский и Н. В. Гоголь
Українська література революційної доби
Чужомовне письменство на сторінках західноукраїнської періодики (1914-1939): Бібліограф. покажчик/ За ред. О. Лучук, Т. Лучука
Якимів Д. Іван Франко: Біографічно-літературний нарис в другі роковини його смерти

МОВОЗНАВСТВО

Білецький А. О. Про мову і мовознавство
Брицын В. М. Сопоставительное исследование синтаксических синонимов в русском и украинском языках
Д'яков А., Кияк Т., Куделько З. Основи термінотворення: Семантичні та соціолінгвістичні аспекти
Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення
Клименко Н. Ф. Як народжується слово
Погрібний М. Українська літературна вимова
Чак Є. Д. Мандрівка в країну слова

Словники
Англійсько-французько-німецький словник термінології Європейського Союзу/ За ред. В. Єрмоленка
Бибик С. П., Єрмоленко С. Я., Постовіт Л. О. Словник епітетів української мови
Головащук С. І. Складні випадки наголошення: Словник-довідник

Деркач П. М. Короткий словник синонімів української мови
Караванський С. Російсько-український словник складної лексики
Олійник І. С., Сидоренко М. М. Українсько-російський і російсько-український фразеологічний тлумачний словник

Діалекти
Дурново Н. Хрестоматия по малорусской диалектологии
Огієнко І. Словник місцевих слів, у літературній мові не вживаних
Сабадош І. В. Словник закарпатської говірки села Сокирниця Хустського району

ПОЛІТИКА ТА СУСПІЛЬСТВО
Білинський Я. Демократія давня і новочасна
Дергачов О. П. Партнерський потенціал України: Становлення і реалізація
Родинно-сімейна енциклопедія/ За ред. Ф. С. Арвата

ЕТНОГРАФІЯ
Бобульский А. Русская свадьба
Драгоманов М. Малорусские народные предания и рассказы
Древняя одежда народов Восточной Европы: Мат-лы к историко-этнографическому атласу/ Под ред. М. Г. Рабиновича
Завадська В., Музиченко Я., Таланчук О., Шалак О. 100 найвідоміших образів української міфології
Ількевич Г. Галицькі приповідки і загадки
Китова С. Полотняний літопис України: Семантика орнаменту українського рушника
Лукашевич П. А. Малороссийские и червонорусские народные думы и песни
Малиніна А. О., Малиніна І. О., Гріднєва О. Ю. Великодній сувенір: Українська народна писанка
Маркевич Н. Обычаи, поверья, кухня и напитки малороссиян
Миханько М. Ягілки: 51 українських народних пісень і забав на Великдень
Світ у писанках Тараса Городецького/ Упор. В. Манько
Срезневский И. Запорожская старина. - Ч. 1.
Сумцов Н. Ф. Хлеб в обрядах и песнях
Auerhan J. Ceske osady na Volyni, na Krymu a na Kavkaze

РЕЛІГІЯ І МІФОЛОГІЯ
Пуряєва Н. Словник церковно-обрядової термінології
Словник античної мітології/ Упоряд. І. Я. Козовик, О. Д. Пономарів

КРАЄЗНАВСТВО
Археологические исследования в Крыму: 1993 год/ Под ред. В. А. Кутайсова
Батюшков П. Н. Подолия: Историческое описание
Дніпропетровськ - виміри історичної долі, 1492-2008/ Упор. О. Лазько. - Ч. 2: Коріння міста
Кругляк Ю. М. Ім'я вашого міста
Павловский И. Ф. Краткий биографический словарь ученых и писателей Полтавской губернии с пол. 18 в.
Палков Т. Львов: Путеводитель
Харків багатонаціональний: Зб. наукових праць/ За ред. В. О. Кулікова

ЕКОНОМІКА І МЕНЕДЖМЕНТ
Богданов А. Короткий виклад політичної економії
Бухгалтерський словник/ За ред. Ф. Ф. Бутинця
Економічний словник-довідник/ За ред. С. В. Мочерного
Кулицький С. П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління
Мишкін Ф. С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків
Осипчук Л. Л. Основи казначейської справи
Остапишин Т. П. Основи банківської справи
Політична економія/ За ред. Г. А. Оганяна
Страховий та інвестиційний менеджмент/ За ред. В. Г. Федоренка, В. Б. Захожая
Тактичні пріоритети та стратегічні орієнтири економіки України/ За ред. В. Є. Воротіна
Тесленко Г. С. Інформаційні системи в аграрному менеджменті

КУЛЬТУРА
Андрєєва О. Ф. Ударні інструменти сучасного симфонічного оркестру
Возняк М. Початки української комедії
Лепкий Б. Шевченко про мистецтво
Сідлецька Т. І. Культурно-історична еволюція українського оркестру народних інструментів
Український портрет 16-18 століть: Каталог-альбом/ Уклад. Г. Бєлікова, Членова Л.

КУЛІНАРІЯ
Українські страви/ Упор. Б. Н. Фік

Загалом - 194 книги

Нові книги за липень 2010 р.

ІСТОРІЯ

Всесвітня історія
Яровий В. І. Історія західних і південних слов'ян у ХХ ст.: Курс лекцій

Історія України загалом
Національні відносини в Україні у ХХ ст.

Давня історія
Винокур І. С. Історія і культура черняхівських племен Дністро-Дніпровського межиріччя II-V ст. н. е.

Слов'яни і Київська Русь
Аничков Е. В. Язычество и Древняя Русь
Михеев С. М. "Святополк съдъ в Киевъ по отци": Усобица 1015-1019 гг. в древнерусских и скандинавских источниках
Толочко П. П. Древнерусская народность: Воображаемая или реальная
Толочко П. П. Русские летописи и летописцы Х-ХІІІ вв.
Трубачев О. Н. Этногенез и культура древнейших славян: Лингвистические исследования
Шинаков Е. А. Образование древнерусского государства: Сравнительно-исторический аспект
Plokhy S. The origins of the slavic nations

Польсько-Литовська доба

Білоус Н. Київ наприкінці 15 - у першій половині 17 ст.: Міська влада і самоврядування
Кемпа Т. Костянтин Василь Острозький: Воєвода Київський і маршалок землі Волинської

Ранньомодерна Україна
Брехуненко В. Богдан Хмельницький
Чухліб Т. Козаки і монархи: Міжнародні відносини ранньомодерної Української держави 1648-1721 рр.

Українська революція 1917-1921 рр.
Турченко Ф. Микола Міхновський: Життя і слово
Українське відродження 1917-1920 рр. на Сумщині. - Том 1/ Автор-упоряд. Г. М. Іванущенко
Чотири універсали/ Упоряд. В. Д. Конашевич

Українська політична еміграція
Донцов Д. Де шукати наших історичних традицій. Дух нашої давнини

Україна між двома світовими війнами
Бантишев О. Ф., Селюк А. В. Пастка для еліти
Візітів Ю. М. Пластовий рух на Волині в міжвоєнний період
Павлюк І., Мартинюк М. Хрестоматія української легальної преси Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя 1917-1939, 1941-1944 рр.
Реабілітовані історією: Масові репресії на Миколаївщині в 1920-50-і рр./ За ред. В. М. Вашкевича
Репресоване "відродження"/ Упоряд. О. І. Сидоренко, Д. В. Табачник.
Шаповал Ю. І. Доля як історія
Шаповал Ю. Україна ХХ ст.: Особи та події в контексті важкої історії

Україна у Другій світовій війні

Відновлення Української держави в 1941 р.: Нові документи і матеріали/ Упоряд. В. І. Сергійчук
Волинь у Другій світовій війні: Зб. наукових та публіцистичних статей/ Упоряд. М. М. Кучерепа
Голиш Г. М. У вирі війни: Становище неповнолітніх громадян України в 1941-1945 рр.
Єржабкова Б. Шкільна справа та шкільна політика в рейхскомісаріаті "Україна" (1941-1944) у світлі німецьких документів
Ільюшин І. Українська Повстанська Армія і Армія Крайова: Протистояння в Західній Україні (1939-1945 рр.)
Здіорук С. І., Гриневич Л. В., Здіорук О. І. Покажчик публікацій про діяльність ОУН та УПА (1945-1998 рр.)
Косик В. Спецоперації НКВД-КГБ проти ОУН
Кучерепа М. М. Історія Волині: 1939-1941 рр.
Лисенко О., Марущенко О. Організація українських націоналістів та Українська Повстанська Армія: Бібліограф. покажчик публікацій 1998-2002 рр
Манзуренко В., Гуменюк В. Рейд УПА в Румунію 1949 р.
Манзуренко В., Іщук О. Василь Кук - Головний Командир УПА
Марчук І. В. Командир УПА-Північ Дмитро-Клячківський - "Клим Савур"
Музичук С., Марчук І. Українська Повстанча Армія
Нікольський В. М. Підпілля ОУН(б) у Донбасі
Сергійчук В. І. Десять буремних літ: Західноукраїнські землі у 1944-1953 рр.
Сергійчук В. І. Радянські партизани проти ОУН-УПА
Слободянюк М. А., Шахрайчук І. А. Рух Опору на Дніпропетровщині в роки Великої Вітчизняної війни
Українська Повстанська Армія у боротьбі проти тоталітарних режимів/ Упоряд. Ю. Сливка
Форостівський Л. Київ під ворожими окупаціями
Фостій І. П. Північна Буковина і Хотинщина у Другій світовій війні 1939-1945 рр.
Частий Р. В. Степан Бандера: Мифы, легенды, действительность

Радянська Україна (1945-1991)

Войналович В. А. Партійно-державна політика щодо релігії та релігійних інституцій в Україні 1940-1960-х рр.


ФІЛОСОФІЯ
Арістотель. Політика
Потебня О. О. Естетика і поетика слова


ЛІТЕРАТУРА
Захарчук І. В. Війна і слово: Мілітарна парадигма літератури соціалістичного реалізму
Потебня А. А. О некоторых символах в славянской народной поэзии


ПОЛІТОЛОГІЯ
Гелей С. Д., Рутар С. М. Політологія


КРАЄЗНАВСТВО
Драчук В. Шаг в неведомое
Київ: Провідник/ За ред. Ф. Ернста
Куромія Г. Свобода і терор у Донбасі: Українсько-російське прикордоння, 1870-1990-ті рр.
Филевский П. П. История города Таганрога


РЕЛІГІЯ
Біблія/ Переклад Патріарха Філарета
Зубов М. І. Слов'янські повчання проти язичництва в лінгвотекстологічному висвітленні: Дисертація
Острозька Біблія/ Опрацював єрмн. архимандрит др. Рафаїл


ЕКОНОМІКА, МЕНЕДЖМЕНТ
Гребельник О. П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Кандиба А. М. Зовнішньоекономічна діяльність в агропромисловому комплексі
Саєнко М. Г. Стратегія підприємства


КУЛЬТУРА
Український живопис ХІХ - початку ХХ ст.:Альбом/ Упоряд. Жбанкова О., Мустафіна Т., Толстова Л.
Український живопис ХХ - початку ХХІ ст.: Альбом/ Упоряд. Литвинець Ю.
Український іконопис ХІІ-ХІХ ст.: Альбом/ Упоряд. Ю. Литвинець
Храми України: Альбом/ Упоряд. Л. Прибєга

Загалом - 66 книг

Файлосховище ukrknyga.ifolder.ru

Відтепер працює окремий розділ "Української книги" на файлообмінному сервісі ifolder.ru за адресою ukrknyga.ifolder.ru, що має зручний інтерфейс та достатньо високі можливості як для зберігання, так і для скачування файлів. Зокрема, існує можливість FTP-завантаження, а у випадку завершення терміну зберігання свого файлу, користувачеві повідомлюють про це за допомогою електронної пошти. Адміністрація сайту рекомендує використовувати цей файлообмінник для розміщення матеріалів для "Української книги".

Адреса матеріалу на сайті: ukrknyga.at.ua/news/fajloobminnik_ukrknyga_ifolder_ru/2010-07-26-14

Розміщення книг на сайті

Наш сайт запрошує всіх шанувальників української книги прийняти активну участь у поповненні його бібліотечного фонду. Завдяки тим, кому небайдужа доля рідного слова, ми зможемо збагатити інтернет-простір саме українською літературою.

На сайті можна самостійно або за посередництва адміністратора розміщувати книги українською мовою з будь-яких тем, або іншими мовами з історії, етнографії, літератури, мови, політики України. Для всіх, хто хоче розмістити на сайті матеріали - звертайтесь за електронною адресою - ukrknyga@ukr.net. Адміністратор залишає за собою право редагувати опис розміщеного матеріалу та його зміст. Матеріали, що пропагують насильство, расову та національну ворожнечу тощо будуть видалятись. Чекаємо на ваші пропозиції!

Інструкція для розміщення книг
1. Написати листа адміністраторові сайта на електронну адресу ukrknyga@ukr.net, в якому вказати ваш логін на сайті "Українська книга", а також назви книг, які ви бажаєте розмістити. Після цього адміністратор надасть вам можливість розміщувати книги на сайті.
2. Завантажити книги на безкоштовні файлообмінники (drop.io, onlinedisk.ru, share.net.ua, тощо). Кількість посилань на файлообмінники не обмежується.
3. Завантажити обкладинку книги на будь-який хостинг зображень (наприклад, www.picatom.com, uaimages.com, xmages.net).
4. Зайти на сайті в розділ "Повний список книг" та обрати пункт "Додати матеріал"
<input ... >

5. Обрати категорію, до якої відноситься книга (можна одночасно обрати декілька категорій), написати її заголовок.
6. Поле "Опис" заповнити за допомогою шаблону
Code
<span style="font-size:12pt">Автор. Повна назва книги.- Місто: Видавництво, Рік. - Кількість сторінок. - (Серія)</span>
<img border="0" align="left" src="Адреса обкладинки" height="300" width="215">
<b>Формат:</b> Написати формат  
<b>Мова:</b> Написати мову  
<span style="font-size:10pt"> Опис книги, можливо її зміст </span>

Шаблон потрібно скопіювати в поле "Опис" та заповнити усі необхідні відомості.
7. У відповідних полях розмістити посилання на файлообмінник з книгою та зазначити розмір файлу.
8. Натиснути "Додати" - "Перейти на сторінку матеріала". Книга розміщена на сайті!

Адреса матеріалу на сайті: ukrknyga.at.ua/news/instrukcija_dlja_rozmishhennja_knig_na_sajti/2010-02-19-10

Нові функції

На честь першої річниці "Української книги" адміністрація сайту запроваджує нові можливості для наших активних користувачів.
По-перше, ми відкрили сторінку "Замовлення книг" для наших активних користувачів. Відтепер усі, хто відносяться до групи "Друзі" (тобто ті, хто виклав на сайті хоча б одну книгу) можуть розміщувати свої замовлення у відповідному розділі. У повідомленнях цього розділу дозволяється писати лише назву книги, яка замовляється. Обговорення можливе в коментарях до повідомлення.
По-друге, вводиться система рейтингу користувачів за допомогою балів. Відтепер вони будуть нараховуватись за виконання замовлень на книги (50 балів за 1 книгу), розміщення книг на сайті (10 балів за 1 книгу), репутацію (1 бал за одиницю репутації), коментарі (0,2 бали за коментар). Витратити бали можна на замовлення книг (20 балів за 1 книгу). Список можливостей та преференцій буде доповнюватись.
Сподіваємось, новації зацікавлять вас та полегшать пошук необхідної інформації.

Адреса матеріала на сайті: ukrknyga.at.ua/news/novi_funkciji_sajtu/2010-07-22-13