ukrknyga (ukrknyga) wrote,
ukrknyga
ukrknyga

Нові книги за вересень 2010

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Віднянський С. В., Мартинов А. Ю. Об'єднана Європа: Від мрії до реальності: Історичні нариси про батьків-засновників Європейського Союзу
Кравчинський С. М. Підземна Росія

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Історія України загалом
Грушевский М. С. Иллюстрированная история Украины
Грушевский М. С. Очерк истории украинского народа
Дорофєєва Н. В., Комаринська З. М. З історії грошей України
Енциклопедія історії України/ За ред. В. А. Смолія. - Т. 6: Ла-Мі
Історія українського війська (1917-1995)/ Упоряд. Я. Дашкевич
Науково-історичні читання, присвячені 140-річчю з дня народження М. С. Грушевського/ За ред. О. Яновського, В. Бойка
Словник-довідник з археології/ За ред. Н. О. Гаврилюка
Харітонов Д. Українські паперові гроші: 1917-2005: Каталог

Давня історія
Видейко М. Ю. Путешествие в Трипольский мир
Золото степу: Археологія України/ Авт.-упоряд. П. П. Толочко, В. Ю. Мурзін
Ильинская В. А. Скифы днепровского лесостепного Левобережья (Курганы Посулья)
Кадеев В. И. Херсонес Таврический: Быт и культура (1-3 вв. н. э.)
Кошелев И. Н. Памятники Трипольской культуры по данным магнитной разведки
Кучинко М., Кучинко З. Давні та середньовічні скарби Волині
Ларин В. В. Греческая колонизация Северного Причерноморья: Критический очерк отечественных теорий колонизаций
Мурзин В. Ю. Происхождение скифов: Основные этапы формирования скифского этноса
Мурзин В. Ю. Скифская архаика Северного Причерноморья
Туровский Е. Я. Ступко М. В. Монеты античных городов Крыма
Шонов И. В. Монеты Херсонеса Таврического: Каталог

Слов'яни і Київська Русь
Высоцкий С. А. Древнерусские надписи Софии Киевской 11-14 вв. - Вып. 1
Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия. - Т. 3: Восточные источники/ Сост. Т. М. Калинина, И. Г. Коновалова, В. Я. Петрухин
Каталог древне руские нательные кресты X-XIII вв.
Купчинський О. Акти та документи Галицько-Волинського князівства 13 - першої пол. 14 ст.: Дослідження, тексти
Сказания еврейских писателей о хазарах и Хазарском царстве/ Сост. А. Я. Гаркави. - Вып. 1
Срезневский И. Исследования о языческом богослужении древних славян
Фаминцын А. С. Божества древних славян
Хойновский И. А. Раскопки великокняжеского двора древнего града Киева, произведенные весной 1892 г.
Чачковський Л., Хмілевський Я. Княжий Галич (з мапами та ілюстраціями)

Польсько-литовська доба
Вирський Д. Річпосполитська історіографія України (ХVI -середина ХVII ст.). - Ч. 1
Вирський Д. Річпосполитська історіографія України (ХVI -середина ХVII ст.). - Ч. 2
Ісаєвич Я. Юрій Дрогобич
Любавский М. Литовско-русский сейм
Тітов Хв. Стара вища освіта в Київській Україні 16 - поч. 19 ст.
Ульяновський В. Митрополит київський Спиридон: Образ крізь епоху, епоха крізь образ

Український Гетьманат
Киев в 1684-85 гг. по описанию служилого иноземца Патрикия Гордона/ Сост. С. А. Ткерновский
Козацька шабля XVII-XVIII ст.Історико-зброєнавче дослідження
Маркевич А. И. Южная Русь при Екатерине ІІ
Панашенко В. В. Палеографія українського скоропису другої половини XVII ст.: На матеріалах Лівобережної України
Потрашков С. В. Харьковские полки: Три века истории
Путро А. И. Левобережная Украина в составе Российского государства во второй половине 18 в.
Ригельман А. Летописное повествование о Малой России, ее народе и козаках вообще
Стеллецкий Н. Странствующий украинский философ Григорий Саввич Сковорода
Стецюк К. І. Вплив повстання Степана Разіна на Україну
Стецюк К. І. Народні рухи на Лівобережній і Слобідській Україні в 50-70-х рр. 17 ст.
Топографическое описание Харьковского наместничества
Цапенко М. П. Архитектура Левобережной Украины XVII – XVIII веков
Эварницкий Д. И. Источники для истории запорожских козаков. - Т. 1
Эварницкий Д. И. Источники для истории запорожских козаков. - Т. 2

Українські землі у складі імперій
Грушевский М. С. Из польско-украинских отношений Галиции
Грушевский М. С. Освобождение России и украинский вопрос: Статьи и заметки
Драгоманов М. П. Собрание политических сочинений. - Т. 1
Іваненко О. А. Українсько-французькі зв'язки: Наука, освіта, мистецтво (кін. 18 - поч. 20 ст.)
Литвин М. Р., Науменко К. Є. Історія галицького стрілецтва
Лозинський М. Українське національне питання в творах Михайла Драгоманова
Матеріяли й замітки до історії національного відродження Галицької Руси в 1830 та 1840 рр./ Уклад. М. Тершаковець
Birkbeck W. J. Religious persecution in Galicia

Українська революція 1917-1921
Галичина й нові держави Європи
Книга погромов: Погромы на Украине, в Белоруссии и европейской части России в период Гражданской войны: 1918-1922 гг.: Сб. док-тов
Корпус січових стрільців: Воєнно-історичний нарис/ За ред. О. Бабія, В. Зарицького, Д. Герчанівського, Б. Білинського
Матяш І. Б., Мушка Ю. Ю. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині: Історія, спогади, архівні документи
Слащев-Крымский Я. А. Требую суда общества и гласности: Оборона и сдача Крыма: Мемуары и документы
Соборність як чинник українського державотворення (до 90-річчя Акту злуки)/ За ред. Р. Я. Пирога
Устименко В. М. Етнонаціональна політика як фактор державотворення в Україні (1917-1920 рр.)

Українська еміграція
Кириленко О. Українці в Америці
Рік праці Українського громадського комітету в ЧСР
Січинський М. Народна справа в Америці

Україна між двома світовими війнами
Вакулишин С. Голодова катастрофа в Києві
Кульчицкий С. В. Почему он нас уничтожал?: Сталин и украинский голодомор
Левинський В. Єдина неділима совітська Росія?
Національна книга пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 рр. в Україні: Київська область/ За ред. Гая А. І.
Національна книга пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 рр. в Україні: Полтавська область/ Упоряд. О. Білоусько, Ю. Варченко, В. Мокляк
Національна книга пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 рр. в Україні: Чернігівська область/ За ред. В. М. Хоменка
Рубльов О. С. Західноукраїнська інтелігенція у загальнонаціональних політичних та культурних процесах (1914-1939)

Україна у Другій світовій війні
65-та річниця проголошення Акту відновлення Української Держави 30 червня 1941 р.: Зб. мат-лів і док-тів/ Уклад. О. Романишин
Дубина К. Злодеяния немцев в Киеве
Заворотнов С. В. Харьковская Катынь

Радянська Україна 1945-1991
Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація?
Ліквідація УГКЦ (1939-1946): Док-ти радянських органів державної безпеки/ За ред. С. Кокіна, В. Сергійчука. - Т. 1
Ліквідація УГКЦ (1939-1946): Док-ти радянських органів державної безпеки/ За ред. С. Кокіна, В. Сергійчука. - Т. 2

Незалежна Україна
Орієнтири виборця 2004: Довідник
Права людини в Україні - 2004: Доповідь правозахисних організацій/ За ред. Є. Захарова, І. Рапп, В. Яворського

ФІЛОСОФІЯ
Барт Р. Фрагменти мови закоханого
Янарас Х. Нерозривна філософія: Нариси вступу до філософії

ЛІТЕРАТУРА
Гауптман Г. Ткачі: Драма з сорокових років
Гете Й. В. Прометей
Гоголь М. Тарас Бульба
Гюго В. Собор Паризької Богоматері
Казки одного села/ Запис текстів П. В. Лінтура; Упоряд. Ю. Д. Туряниці
Кониський-Перебендя О. Я. Твори. - Т. 1: Оповідання
Кониський-Перебендя О. Я. Твори. - Т. 4: Оповідання
Костомаров Н. И. Сорок лет: Малороссийская легенда
Костомаров Н. И. Сын: Рассказ из времен 17 века
Кримський А. Повістки і ескізи з українського життя
Томашівський С. Маруся Богуславка в українській літературі
Франко Т. Нарис історії римської літератури
Battaglia G. Taras Szewczenko: Zycie i pisma jego
Pysma Tymka Padurry

МОВОЗНАВСТВО
Доманіцький В. Словарик: Пояснення чужих та не дуже зрозумілих слів
Сербенська О., Білоус М. Екологія українського слова: Практичний словник-довідник
Українсько-китайський словник
Фразеологічний словник української мови/ За ред. Л. С. Паламарчука
Шелухин С. Значення рідної мови для народності й творчості

ПОЛІТИКА І СУСПІЛЬСТВО

Політологія

Бебик В. М. Політологія для політика і громадянина
Парламентський контроль за сферою безпеки: Принципи, механізми і практичні аспекти/ За ред. Ф. Флурі, А. Б. Йонсона
Пірен М. І. Публічна політична діяльність
Правий екстремізм і толерантність: З досвіду України та Німеччини

Соціологія
Грушевський М. С. Початки громадянства (генетична соціологія)
Демографічні чинники бідності/ За ред. Е. М. Лібанової
Як провести соціологічне дослідження: Методичні рекомендації/ За ред. О. М. Балакірєвої, О. О. Яременка

Право
Дахно І. І. Міжнародне приватне право
Імплементація та застосування гаазької конвенції 1993 року про міждержавне усиновлення: Посібник з належної практики/ ОБСЄ
Коваль О. Я., Тарасенко Л. Л., Яцків Т. Г. Реформування пільг і привілеїв в Україні - наближення до європейських стандартів
Кримінальне право України: Загальна частина/ За ред. М. Бажанова, В. Сташиса, В. Тація
Мужикова Н. М., Пузирний В. Ф., Семиног Л. А. Адаптація соціальної політики та трудового законодавства України до стандартів ЄС
Трудове право України/ За ред. П. Д. Пилипенка

Українська політика і суспільство
Виборча школа: Порадник для тренера/ Уклад. О. Процак, О. Коцюмбас, А. Дуткевич, А. Гнида
Гендерні стереотипи та ставлення громадськості до гендерних проблем в українському суспільстві/ За ред. Ю. І. Саєнка
Жінки в політиці: Міжнародний досвід для України/ За ред. Я. Свердлюк, С. Оксамитної
Калагін Ю. А. Військова служба за контрактом: Соціальний вимір
Моніторинг незаконного насильства в органах внутрішніх справ України/ За ред. Д. О. Кобзина
На шляху до Європи: Український досвід єврорегіонів/ За ред. С. Максименка, І. Студеннікова
Освіта для демократичного громадянства/ За ред. Е. Хаддлестона
Сверстюк Є. О. Правда полинова
Український соціум/ За ред. В. С. Крисаченка

Міжнародна політика
Бараш Ю., Їжак О., Мерніков Г. Європейський нейтралітет і невизначеність України
Білоус О., Доцяк І., Климончук В. Євроатлантична інтеграція України: Проблеми та перспективи
Прокопенко Л., Рудік О., Шумляєва І. Розвиток регіонального співробітництва України в контексті європейської інтеграції
Molchanov M. A. Political culture and national identity in russian-ukrainian relations

ЕТНОГРАФІЯ
Булашев Г. Український народ у свїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях
Войтович Л. В. Формування кримськотатарського народу: Вступ до етногенезу
Литература украинского фольклора: 1777-1900: Опыт библиографического указателя/ Сост. Б. Д. Гринченко
Народне мистецтво: Україна/ Авт.-упоряд. П. Г. Юрченко
Сумцов Н. Ф. Очерки народного быта: Из этнографической экскурсии 1901 г. по Ахтырскому уезду Харьковской губернии
Українське народознавство/ За ред. С. П. Павлюка

РЕЛІГІЯ І МІФОЛОГІЯ
Игумения Серафима. История Киево-Печерской лавры. - Кн. 1: ХІ - 1ая пол. ХІІІ вв.
Срезневский И. Исследования о языческом богослужении древних славян
Требник митрополита Петра Могили
Фаминцын А. С. Божества древних славян
Шеппинг Д. Мифы славянского язычества

КРАЄЗНАВСТВО
Дюличев В. П. Рассказы по истории Крыма
Київ: Фотоальбом/ Упоряд. А. Прибєга
Край південний - Олешшя: Краєзнавчий нарис/ Упоряд. Б. Прищепа, П. Прядка
Красовський І., Тавпаш А. Незабутня Лемківщина у верхів'ї ріки Вислоки
Новицкий Я. Остров Хортица на Днепре, его природа, история, древности
Польсько-українське прикордоння у цифрах у 2006 р.
Савчук П. Дубенський форт
Царик З. Село біля башти
Sasse G. The crimea question: Identity, transition and conflict

ЕКОНОМІКА
Винницький Б., Лендьел М., Онищук Б., Сегварі П. Досвід та перспективи впровадження державно-приватних партнерств в Україні та за кордоном
Голов С. Ф., Костюченко В. М. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами
Пахомов В. І., Стрільчук Л. В. Гроші та кредит
Старостенко Г. Г., Булгаков Ю. В. Бюджетна система
Ступницький О. І., Коверда В. М. Сучасний факторинг: Ефективність торговельних операцій та управління корпоративними фінансами
Фінансова безпека підприємств і банківських установ/ За ред. А. О. Єпіфанова
Харів П. С. Економіка підприємства: Збірник задач і тестів
Шеремет О. О. Фінансовий аналіз

КУЛЬТУРА
Бобик П. Видавнича фірма "Відродження" - для відродження України
Комаров М. Українська драматургія: Збірка бібліографічних знадобів до історії української драми і театру українського (1815-1906 рр.)

АРХІТЕКТУРА
Вечерський В.В. Українська дерев'яна архітектура: Фотоальбом
Прибега Л. В. Дерев’яні храми Українських Карпат
Самойлович В. П. Народна архітектура України в ілюстраціях
Тарас Я. М. Українська сакральна дерев'яна архітектура

АСТРОНОМІЯ
Астрономiя

ДОЗВІЛЛЯ

Іванишин М. По білому яйці воскові взори: Посібник з писанкарства
Монеты Украины 1992-2009 Каталог Издание 5-е, доп.
Українська національна кухня/ Ред.-уклад. Л. М. Безусенко

ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ
Нумізматика и Фалеристика за 2005
Нумізматика и Фалеристика №1.2010
Нумiзматика и Фалеристика №2.2010
УКРАИНСКАЯ НУМИЗМАТИКА И БОНИСТИКА №2 2000г

Загалом 172 книги
Subscribe

 • Оновлення за серпень 2010 (ІІI частина)

  ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ Гілея. - Вип. 18 Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма. - Вып. 2/ Под ред. М. М. Чорефа…

 • Оновлення за серпень 2010 (ІІ частина)

  Викладаю другу частину посилань на нові книги з сайту "Українська книга" за серпень. УКРАЇНОЗНАВСТВО Вивід прав України: Док-ти і мат-ли…

 • З Днем Незалежності!

  Вітаю з найбільшим державним святом України - Днем Незалежності та бажаю процвітання нашій країні та її народу. Хочу повідомити, що на сайт додано…

 • Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments